Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden LG-Dance 2019-2020

1. Algemene regels

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van LG-DANCE.

1.2 Bezoekers (leerlingen, gasten, ouders etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op locatie van de dansstudio te houden aan de huisregels van LG-DANCE en/of de regels van de beheerder van de betreffende locatie. Bezoekers dienen de aanwijzingen die gegeven worden door de dansstudiohouder of door de daartoe bevoegde personen op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt, kan tot verwijdering worden overgegaan.

1.3 Bezoek aan de dansstudio is geheel op eigen risico. LG-DANCE is niet aansprakelijk voor letsel en/ of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker zelf dan wel andere bezoekers van de dansstudio.

1.4 Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van LG-DANCE door toedoen van een bezoeker, kunnen verhaald worden.

1.5 Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in en op het terrein van de dansstudio is uitsluitend toegestaan met toestemming van LG-DANCE. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.

2. In- en uitschrijving en betalingswijze

2.1 LG-DANCE heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus.

2.2 Na inschrijving is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd. Inschrijving gaat via een schriftelijk inschrijfformulier. Deze is te verkrijgen bij LG-DANCE.

2.3 Voor minderjarige cursisten dient het inschrijfformulier te worden ondertekend door hun ouder(s) of verzorger(s)

2.4 Indien de cursist om wat voor reden dan ook niet langer een cursus kan volgen, bestaat er geen recht op restitutie van (een gedeelte van) het cursusgeld. LG-DANCE kan (niet verplicht) om sociale redenen tot gehele of gedeeltelijke restitutie besluiten.

2.5 LG-DANCE is bevoegd om personen wegens wangedrag uit de dansles dan wel de cursus te verwijderen, dit ter beoordeling van LG-DANCE. LG-DANCE is gerechtigd mensen die wegens wangedrag uit de les verwijderd zijn, blijvend de toegang tot de dansstudio te ontzeggen, ook indien het gaat om leerlingen die bezig zijn met een danscursus. In dat geval bestaat er geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het lesgeld.

2.6 LG-DANCE mag de cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn. Daarbij kan onder mee gedacht worden aan te weinig cursisten, langdurige ziekte en andere overmachtssituaties. In geval van annulering voor de aanvang van de cursus heeft de cursist recht op terugbetaling van het volledige lesgeld. Vindt annulering tijdens de cursus plaats dan zal terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen.

2.7 LG-DANCE is bevoegd, ook tijdens een cursus, bij bijzondere omstandigheden wijzigingen in de lestijden aan te brengen.

2.8 Er geldt een maand opzegtermijn, dat schriftelijk wordt ingediend.

2.9 Het lesgeld wordt betaald via een machtiging van automatisch incasso. De incassering is per maand.

2.10 De incassering van het lesgeld start de eerstvolgende les, na een (eventuele) proefles. Afwezigheid van een leerling tijdens de lessen ontheft de leerling niet van de verplichting tot betaling. Verzuim van één of meerdere lessen geeft geen recht tot gedeeltelijke of gehele restitutie van het lesgeld.

2.11 De contributie is berekend op basis van circa 40 lesuren per jaar. Deze worden via automatisch incasso afgeschreven over 11 maanden (in de maand augustus vindt geen incasso plaats). Betalingen zijn doorlopend. Dat wil zeggen dat er in de basisschoolvakanties door betaald wordt. Tijdens de zomerstop hoeft geen lesgeld betaald te worden.

3. Aansprakelijkheid

3.1 LG-DANCE is niet aansprakelijk voor diefstal. Gedupeerde(n) dienen zelf aangifte te doen bij de politie. LG-DANCE stelt het wel zeer op prijs wanneer diefstal wordt gemeld zodat gepaste actie ondernomen kan worden.

3.2 LG-DANCE is niet aansprakelijk voor letsel opgelopen tijdens, voor en na lessen, vrijdansen, etc. U begeeft zich op eigen risico in de dansstudio.

3.3 Het betreden van de dansstudio en het deelnemen aan de lessen of andere activiteiten van de dansstudio, geschiedt geheel voor risico van de cursist.

3.4 LG-DANCE is niet aansprakelijk voor letsel- of andere schade ontstaan ten gevolge van het deelnemen aan de lessen dan wel andere activiteiten binnen de dansstudio of als gevolg van het verblijf in de dansstudio of op het terrein van de dansstudio.

3.5 De dansstudiohouder kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor verloren gegane of beschadigde eigendommen van cursisten of bezoekers.

3.6 Bezoekers die zaken, zowel roerend als onroerend, van de dansstudiohouder hebben beschadigd, zijn gehouden deze schade volledige aan de dansstudiohouder te vergoeden. Indien de schade door meerdere personen is toegebracht, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk.

4. Gevolgen van niet-betaling cursusgeld e.d.

4.1 Indien de cursist in gebreke blijft het cursusgeld, dan wel andere in verband met de activiteiten van de dansstudio verschuldigde bedragen, geheel of gedeeltelijk te betalen, is de dansstudiohouder bevoegd de cursist van verdere lessen uit te sluiten en hem de toegang tot de dansstudio te ontzeggen. Dit laat de verplichting van de cursist om het volledige cursusgeld te voldoen, onverlet.

Contactgevens

Telefoon: 06-12462069
Email: info@lg-dance.nl
Adres Borculo: Deugenweerd 7, 7271 XR
Adres Arnhem: Pallas Atheneplein 2, 6846  XA
Rekening: NL38RABO0149500912
KVK: 09199019

Postadres: Deugenweerd 7, 7271 XR, Borculo